Actum Advies is tevreden als de relaties ook tevreden zijn. Daarom werken we dagelijks aan
de kwaliteit van onze dienstverlening. Desondanks kan het voorkomen dat u ontevreden bent
over een aspect van onze organisatie. Wij waarderen het als u ons zo spoedig mogelijk op
de hoogte stelt. Hiervoor hebben wij een klachten- en meldingsregeling opgesteld.

Ook de directie en medewerkers van Actum Advies kunnen van de regeling
gebruikmaken.

Wij gaan ervan uit dat meldingen te goeder trouw zijn en gebaseerd zijn op oprechte en
gegronde zorg. Alle meldingen worden door ons zorgvuldig beoordeeld.

Hoe maakt u melding van een klacht

U maakt uw klacht mondeling bekend bij uw verantwoordelijke accountant of u wendt u
schriftelijk tot de Directie.

Wat vermeldt u bij uw klacht

Wij vragen u de volgende gegevens (indien van toepassing) bij uw klacht te vermelden:

Uw eigen naam, bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres;
Een duidelijke omschrijving van de klacht, inclusief alle relevante feiten en
omstandigheden;
De reden waarom u de klacht indient.

Behandeling van uw klacht

U ontvangt binnen 10 werkdagen schriftelijk bericht dat uw klacht c.q. melding in
behandeling is genomen;
De directie onderzoekt uw klacht c.q. melding en neemt kennis van alle documentatie
die zij relevant acht. Er wordt bij het onderzoek zorgvuldig omgegaan met de
belangen van de klager of melder. Mogelijk wordt er juridisch advies ingewonnen en
worden betrokken personen gehoord.
De directie documenteert het onderzoek en formuleert haar conclusie en deelt deze
mede aan betrokken personen waarop zij de gelegenheid krijgen hun visie te geven;
De directie neemt daarop een besluit over de klacht c.q. melding en deelt deze mede
aan betrokken personen en de klager c.q. melder.

De directie beoogt met de klachten- en meldingsregeling om klachten van relaties, van eigen
medewerkers dan wel van andere belanghebbenden, naar ieders tevredenheid op te lossen.
Daarbij kunnen wij van de klachten leren en zo nodig onze werkwijze aanpassen.

Bescherming van uw recht en persoonsgegevens

De directie waarborgt dat de klager c.q. melder wordt beschermd tegen de eventuele
nadelige effecten hiervan voor zijn / haar positie binnen ons kantoor, ongeacht de uitkomst
van de behandeling van de betreffende klacht of de melding.

De Wet bescherming persoonsgegevens is van toepassing op de verwerking van
persoonsgegevens in het kader van deze regeling. De directie draagt zorg voor de correcte
naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens in het kader van deze regeling.